SRA HÖCKENDORF

25.03.2018 20:42

NEYKEE GOLD SAFFRON

- třída mladých : VÝBORNÁ 2 RES. JUNG. CAC / RES. JUNG. KLUB CAC

JCh. KISS FROM A ROSE GOLD SAFFRON ,,ROUZÍ´´

mezitřída : VÝBORNÁ 2 RES. CAC / RES. KLUB CAC

JCh. KENZIE FORTUNATEROSE

- třída otevřená : VÝBORNÁ 2 RES. CAC / RES. KLUB CAC